Главная » Приходская жизнь » День памяти святой великомученицы Параскевы, нареченной Пятница (III)

День памяти святой великомученицы Параскевы, нареченной Пятница (III)

Ве­ли­ко­му­че­ни­ца Па­рас­ке­ва ро­ди­лась в го­ро­де Ико­нии в Ма­лой Азии. Ро­ди­те­ли ее осо­бо чти­ли пят­ни­цу, ко­гда на Кре­сте по­стра­дал Гос­подь Иисус Хри­стос. В честь это­го дня они и дочь свою на­зва­ли Пят­ни­цей (по-гре­че­ски Па­рас­ке­ва). Она ра­но оси­ро­те­ла. До­стиг­нув со­вер­шен­но­лет­не­го воз­рас­та, Па­рас­ке­ва при­ня­ла обет дев­ства и за­бо­ти­лась о рас­про­стра­не­нии ве­ры Хри­сто­вой сре­ди языч­ни­ков. В 300 го­ду Па­рас­ке­ва от­ка­за­лась при­не­сти жерт­ву идо­лам и за это бы­ла под­верг­ну­та ис­тя­за­ни­ям. Ее по­ве­си­ли на де­ре­ве и тер­за­ли те­ло же­лез­ны­ми гвоз­дя­ми и по­том изъ­язв­лен­ную до ко­стей и ед­ва жи­вую бро­си­ли в тем­ни­цу. Бог не оста­вил свя­тую стра­да­ли­цу и чу­дес­но ис­це­лил ее. Злоб­ный му­чи­тель не вра­зу­мил­ся этим чу­дом и про­дол­жал ис­тя­зать свя­тую Па­рас­ке­ву, при­ка­зав по­ве­сить на де­ре­ве и жечь фа­ке­ла­ми. На­ко­нец ей от­сек­ли ме­чом го­ло­ву. Хри­сти­ане по­хо­ро­ни­ли те­ло свя­той Па­рас­ке­вы. От мо­щей ве­ли­ко­му­че­ни­цы по­да­ва­лись ис­це­ле­ния бо­ля­щим.

Тропарь, глас 4

Прему́драя и всехва́льная Христо́ва му́ченица Параске́ва,/ му́жескую кре́пость прии́мши,/ же́нскую же не́мощь отве́ргши,/ диа́вола победи́ и мучи́теля посрами́,/ вопию́щи и глаго́лющи:/ прииди́те, те́ло мое́ мече́м ссецы́те и огне́м сожги́те,/ аз бо, ра́дующися, иду́ ко Христу́, Жениху́ моему́./ Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же,// спаси́ ду́ши на́ша.